ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WĘGLA

 Radkowice , dn. 20 października 2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na dostawę węgla w sezonie grzewczym 2014/15

 na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, pkt. 8

 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

 

 1. Zamawiający:

 Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach,

 1. Przedmiot zamówienia:

 Cześć 1:

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej im. Wandy             Pomianowskiej w Radkowicach

 grupa – grube

 nazwa – Kostka II

 symbol – Ko II

 wymiar ziarna – 120÷60

 w ilości – 20 ton w 2-3 dostawach

 Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał w okresie trwania umowy.

 Kaloryczność nie mniejsza niż 28 kJ/kg

 Zawartość popiołu < 3 – 6 %

 Zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,5-0,8 %

 Wilgotność do 10%

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 28.10.2014 r.-31.12.2014 r. , 7.01.2015 r.- 10.02.2015 r.

 2. Kryteria wyboru oferty: cena 100%, jakość

 3. Inne istotne warunki zamówienia:

  1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia wymagane do realizacji zadania stosowne do obowiązujących przepisów prawa.

  2. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu lub w formach określonych w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  4. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 2% ceny umowy (wartości dostaw).

  5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na wskazany rachunek bankowy.

  6. Kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość opału oraz niedotrzymanie terminu realizacji umowy. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą jest faktura wystawiona po zrealizowaniu każdej części dostawy płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.

  8. Płatność nastąpi przelewem na konto Dostawcy wskazane w fakturze.

  9. Dostawca wystawia fakturę na: Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach

 

6. Odszkodowania:

 

 1. Każda ze Stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

 2. Oprócz odszkodowania Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdą partię nieterminowej dostawy w stosunku do przewidzianej w harmonogramie.

 3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

 4. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego z zastrzeżeniem art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

 6. Kary umowne będą potrącane z najbliższej płatności.

 7.Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Certyfikat o jakości węgla

 wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument ten może pochodzić (być przekazany) od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego czy osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą surowców będących przedmiotem zamówienia.

 8.Sposób przygotowania oferty – wg załącznika – Formularz ofertowy.

 9.Miejsce i termin złożenia ofert:

 Oferty można składać w następujący sposób:

 

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: spradkowice@interia.pl

 2. drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach, Radkowice Kolonia 5, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie

 3. osobiście: Szkoła Podstawowa w Radkowicach, Radkowice Kolonia 5, 27-225 Pawłów, woj. Świętokrzyskie.

 Uwaga: W przypadku wysłania oferty drogą e-mailową musi być ona zeskanowana, aby był widoczny podpis Wykonawcy.

 W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, za skuteczne doręczenie uważa się pisemne potwierdzenie otrzymania oferty przez Zamawiającego.

 Oferty należy składać do:27.10.2014 r. do godz. 10.00

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 10. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

 Imię i nazwisko:

 Marcin Głowacki, tel. 41/2721692, w godz. 800 – 1500 od poniedziałku do piątku.

 W przypadku uzasadnionej niemożliwości wyłonienia Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego i przeprowadzenia go ponownie.

FORMULARZ OFERTOWY

 


Podobne